ŠKOLNÍ JÍDELNA

Žák se přihlašuje ke stravování odevzdáním vyplněné přihlášky na stravování, podepsané zákonným zástupcem. Přihlášku ke stravování, stravovací řád a informace o alergenech naleznete v podmenu „Stravování“.

Bankovní účet školní jídelny TK Brno pro platbu stravného je:

10006-1000103514/0600

Objednání a odhlášení stravy zde:

Informace o školním stravování :

Odhlašování stravy:

Odhlašování stravy musí být provedeno do 12.00 h předešlého dne. V případě nemoci týž den do 8:00 hod. telefonicky na č. 548 520 828 nebo osobně v kanceláři vedoucí školní kuchyně.
První den nemoci je možné si oběd vyzvednout.
Obědy do jídlonosičů se vydávají v době od 11:30 do 11:45 h.

Dle vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Dle vyhlášky 107/2005 jsou žáci rozděleni do věkových skupin:

Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku (v období od 1.září do 31.srpna následujícího školního roku).

Ceny stravy:

11–14 let platba (oběd) xx Kč; celodenní stravování xx Kč
15 a více let platba (oběd) xx Kč; celodenní stravování xx Kč

Každý student ubytovaný v domově mládeže má povinnost pravidelně odebírat stravu (minimální množství za měsíc se rovná výši měsíčního minima).

Důležité upozornění!

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. je možné odebírat dotovanou stravu pouze v případě, že je dítě přítomno na výuce.
V případě nemoci je povinností rodičů stravování odhlásit.
Pokud tak neučiní, musí uhradit plnou cenu stravného od 2. dne nepřítomnosti žáka ve škole a to i v případě, že stravu z nejrůznějších důvodů neodebere.
Dotace (mzdové a věcné náklady) na jeden oběd ve výši 35 Kč bude účtována v následujícím měsíci.
V době prázdnin a ředitelského volna školní jídelna nevaří.

Výdej obědů je prováděn použitím čipu za úplatu. Při ztrátě je nutné zakoupit nový.

Způsoby platby :

Inkasním příkazem. Je nutné zřídit povolení k inkasu u vaší banky (přímo v bance nebo sami přes internetové bankovnictví vaší banky) číslo účtu školy: 10006-1000103514/0600

V měsíci srpnu bude stržena jistina a to ve výši 700 Kč a u celodenních strávníků 2000 Kč. Z toho to důvodu je nutné přihlášku ke stravování doručit nejpozději do 30.06. osobně nebo poštou či e-mailem do 30.07. ( email: jidelna@tkbrno.cz)

Další platba bude provedena v měsíci říjen za září. Stravné se hradí zpětně a to vždy za skutečné stravovací dny.

Jistina u končících strávníků bude v průběhu prázdnin poukázána na jejich účet . O ostatních studentů bude jistina převedena do dalšího školního roku.

Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě!

Jídelníček školní jídelny (kód 0531) zde:

Kontakty:

Ilona Řičánková

Vedoucí stravovacího provozu