TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO, příspěvková organizace

Taneční konzervatoř Brno poskytuje bezplatné osmileté souběžné odborné taneční a všeobecné vzdělání. Odborné umělecké vzdělání připraví absolventy ke kvalifikovanému uplatnění v profesi tanečního umělce, umělecko-pedagogické vzdělání v profesi tanečního pedagoga a všeobecné vzdělání dotváří jejich připravenost ke studiu vysoké školy. Všeobecné vzdělání získávají studenti z celé oblasti kultury a zároveň i studují dva světové jazyky. Studium je ukončeno maturitními a absolventskými zkouškami, kde žáci získávají střední odborné a vyšší odborné vzdělání. Maturita a absolutorium dává studentům možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách tanečního, dramatického, filologického a filosofického zaměření.

Historie školy

Brněnské taneční školství se ve svém vývoji za hudebním značně opožďovalo. Taneční oddělení bylo při Konzervatoři v Brně otevřeno teprve roku 1946, tedy více než čtvrt století od jejího založení. Do té doby se vyučovalo jen na soukromých tanečních školách, jež byly zřizovány podle zákona z r. 1850, který nezajišťoval potřebnou úroveň výuky. Kvalita umělecké průpravy byla různá a zvýšila se až po zavedení státních zkoušek v roce 1925, kdy vzrostla odbornost vzdělání u řady učitelek, které vycházely především z metod Hellerau – Laxemburg, Dalcroze, Labana a Duncanové. V oboru klasického tance byla situace odlišná. Soukromé baletní školy si zřizovali většinou členové baletních souborů již během své umělecké činnosti nebo po jejím ukončení. V Brně měla vedoucí postavení baletní škola I. V. Psoty, z níž vyšla celá generace tanečníků a tanečnic, a někteří z nich zaujali místa pedagogů na nově zřízeném tanečním oddělení brněnské Konzervatoře. Žáci sem byli přijímáni po ukončení základní školy a po čtyřletém studiu, zahrnujícím systematickou taneční výchovu a kompletní středoškolské vzdělání, a získávali aprobaci k výkonu divadelní či pedagogické praxe. Odborné školení bylo soustředěno do několika disciplín: klasický, novodobý a lidový tanec, rytmika, taneční improvizace, pedagogika a metodika. Při počáteční koncepci našeho tanečního školství se nijak výrazně neuplatnilo ruské pojetí výuky klasického tance. 

Prvními profesorkami tanečních oborů v Brně se staly Mirka Figarová, primabalerína Státního divadla v Brně, Ludmila Hyprová a Maryna Úlehlová. V následujících letech přibyli další pedagogové klasického tance: dr. Mariana Tymichová, členové Státního divadla v Brně Věra Vágnerová, Věra Avratová, Viktor Malcev, Jiří Nermut a později Olga Kvasnicová, jedna z prvních absolventek tanečního oddělení. Již od počátku se pracovalo na stabilizaci metody výuky klasického tance, která by po čtyřletém studiu přinášela dobré výsledky. Učitelé navazovali kontakty se zahraničními pedagogy. Velmi podnětně v tomto směru zapůsobila profesorka moskevského akademického choreografického učiliště Olga I. Iljina, která za svého pobytu v ČSR ve škol. roce 1957/58 objasnila systém ruské taneční školy a podnítila úpravu našich učebních plánů. Byl zvýšen počet hodin klasického tance a přibyly hodiny výkonné praxe a tance s partnerem. Změnami prošla i výuka novodobého tance, jehož první profesorkou se stala Ludmila Hyprová. Pojem a metoda výuky novodobého tance závisely mnohem více na osobě pedagoga než v tanci klasickém. Výuce novodobého tance se věnovalo několik dalších učitelek – Tonina Pavlovská-Klimeschová, Jiřina Ryšánková, Mája Ptašínská, později Alena Zavřelová a Marie Turková.

Lidový tanec měla řadu let na starosti Maryna Úlehlová, kterou vystřídala Eliška Rybníčková, bývalá členka Státního souboru lidových písní a tanců. 

Původní čtyřleté studium bylo koncem 50. let prodlouženo o další rok, takže v r. 1962 vyšli ze školy první absolventi pětiletého studia, kteří na závěr 4. ročníku skládali maturitní zkoušku a poslední rok končili absolutoriem. I toto pětileté studium však zcela neodpovídalo zvyšujícím se nárokům na úroveň taneční techniky a připravenost pro divadelní praxi, do které absolventi odcházeli poměrně pozdě, tedy ve věku 20-22 let. Teprve r. 1967 se prosadilo přijímání žáků v mladším věku, tak jak tomu bylo např. v Maďarsku nebo Polsku. V Brně bylo zřízeno přípravné hudební a taneční oddělení při ZDŠ na Staňkově ulici pro žáky, kteří ukončili šestou třídu, a studium bylo rozšířeno na sedm let. Po dvouleté existenci byla tato experimentální třída přemístěna do budovy Konzervatoře. 

Na založení vlastní taneční školy si muselo Brno počkat ještě několik roků. V roce 1983 byla konečně v Brně zřízena Hudební a taneční škola, po Praze a Bratislavě třetí svého druhu v ČSSR. Založení HTŠ předcházela dlouholetá snaha o zkvalitnění uměleckého školství ze strany mnoha baletních umělců a pedagogů. Provizorní řešení z r. 1967 přineslo i celou řadu nedostatků, z nichž některé byly vyřešeny otevřením HTŠ, jež původně předpokládala i výuku hudebníků. Koncepce osmiletého studia, zaměřená výhradně na taneční obor, se ukázala výhodnější a obory hudební a dramatické byly nadále vyučovány v rámci Konzervatoří. Brněnská HTŠ byla umístěna od školního roku 1983/84 do objektu ZŠ na Nejedlého ulici a její první ředitelkou se stala prof. Olga Skálová, tehdejší umělecká vedoucí baletu Národního divadla v Brně, která se výrazně podílela na úspěšné realizaci celého náročného projektu.          

V prvnim roce své existence měla škola k dispozici pouze část jednoho pavilonu a pro výuku tanečních předmětů jen dva sály, upravené ze čtyř tříd. Výuka vyšších ročníků probíhala v sálech Konzervatoře a Národního divadla. Po dvou letech byly dány do provozu další dva sály, což vzhledem k přibývajícím ročníkům stále nestačilo. V roce 1986 se žáci HTŠ poprvé představili veřejnosti na samostatném baletním matiné v Janáčkově divadle a předvedli ukázky své práce v tanečních předmětech. Od školního roku 1987/88 převzala HTŠ celou budovu do své správy a zahájila vybudování dalších prostorů, které následujícího roku umožnily přesunutí veškeré výuky tanečních předmětů do jedné školní budovy.

Každodenní snaha a úsilí žáků a pedagogů vyvrcholily v r. 1988, kdy se konal 1. absolventský koncert brněnské HTŠ. Dvanáct prvních absolventů školy předvedlo ve třech částech ukázky z různých tanečních technik a svými výbornými výkony se zapsali do historie školy. Na přípravě tohoto i následujících koncertů se podíleli zkušení pedagogové všech tanečních oborů – prof. Marta Kotzianová, Ludvík Kotzian, Jana Oščádalová, Jitka Šafaříková, Vladimíra Kartousová, Jitka Hartlová, Jarmila Vondrová, Eva Janečková, Marie Turková, Jiří Kyselák, Zdeněk Kárný a Karel Janečka. Kvalitu dosažené umělecké úrovně a vynikající technickou připravenost některých absolventů dokazují jejich zahraniční angažmá v německých a rakouských divadlech, stejně jako získání možnosti odborného studia na vysokých školách v Lyonu a Frankfurtu. Od školního roku 1990/91 se stal novým ředitelem školy doc. Ludvík Kotzian, jeden z představitelů umělecké generace 70.-80. let, která intenzivně budovala současnou tvář tanečního školství. Jeho dlouholeté pedagogické zkušenosti byly zárukou dalšího zkvalitnění pedagogické práce i úspěšné existence školy, která získala v témže roce nový název – Taneční konzervatoř. Současně bylo otevřeno při JAMU v Brně studium taneční pedagogiky, umožňující absolventům TK zvýšení odborné kvalifikace a zároveň zajišťující přísun mladých odborných pedagogů jak pro Tanečni konzervatoře, tak i pro ZUŠ. Začátkem 90. let byly navázány důležité kontakty se zahraničními pedagogy a institucemi z oblasti klasického i moderního tance a došlo i k následné realizaci působení několika tanečních pedagogů na naší škole. V r. 1992 se uskutečnila krátká návštěva paní Stephanie Skury z USA, která seznámila žáky s oborem kontaktní improvizace. Další pedagožka, paní Rochelle Zide – Booth z New York (City Ballet), vedla několik týdnů klasické tréninky žáků vyšších ročníků. O dva roky později proběhla díky Theater institut Nederland výměnná stáž prof. V. Kartousové s pí Phylis Gutelius. Tato bývalá členka Martha Graham Dance Company vyučovala na naší škole několik měsíců moderní tanec a připravila koncertní číslo pro absolventský ročník. Nemalý přínos pro naše žáky měla spolupráce s dolnorakouskou školou ze St. Pöltenu, která se rozvíjela několik roků. 

Od roku 1996 je ředitelem Mgr. Zdeněk Kárný, dlouholetý sólista Národního divadla v Brně, který již řadu let spolupracoval s naší školou jako pedagog. Od doby, kdy vzrostl zájem o studium na Taneční konzervatoři, byli přijímáni žáci do dvou tříd 1. ročníku a po prvním roce studia pokračovali jen ti, jejichž talent, snaha, píle, výsledky a opravdový zájem odpovídaly požadavkům na náročné studium i umělecký profil absolventa školy. Všichni žáci mají možnost veřejně vystoupit v rámci koncertu školy, který se pravidelně koná v březnu. Školní rok je vždy ukončen absolventským koncertem posledního ročníku, jehož studenti svými výbornými výkony důstojně reprezentují Taneční konzervatoř Brno, příspěvkovou organizaci, a současně dokazují její pozitivní přínos pro celou kulturní oblast. Škola se výrazně otevřela světu a díky značnému zapojení do praxe mimo školu dává svým studentům příležitost profesně růst. Bohatou měrou se snaží poskytovat svým studentům co nejširší rozhled v tanečním oboru a umožnit jim získávat hlubší a širší znalosti a dovednosti nad rámec stanoveného rozsahu učiva. Během doby se také pedagogický sbor rozšířil a proměnil příchodem dalších velmi kvalitních pedagogů, kteří mohou předávat studentům TK své dlouholeté zkušenosti předních sólových tanečníků baletu Národního divadla v Brně.

Semináře hostujících pedagogů, které ve větším počtu proběhly na naší škole až v prvních letech 21. století, se setkaly vždy s velmi pozitivním ohlasem. Pro studenty vyšších ročníků byl v roce 2000 organizován dvoudenní seminář techniky moderního tance amerického tanečníka a pedagoga Dereka Williamse a v letech 2005 a 2006 seminář Pilates, vedený paní Renatou Sabongui. V roce 2007 vyvolal značný zájem studentů seminář Martina Dvořáka, bývalého absolventa TK Brno a sólového tanečníka ve Volksoper ve Vídni a Landestheatre v Linci, zaměřený na klasický a moderní tanec. Maďarský tanečník a pedagog Tamas Solymosi, který do Brna přijel v roce 2008, měl mimořádný úspěch se svým seminářem klasického tance. Obzory současného tance rozšířila ještě téhož roku studentům tanečnice a lektorka Lenka Vágnerová. Studentům školy byly určeny i další dva semináře v roce 2009. První, se zaměřením na moderní tanec a aktuální repertoár, vedl Mario Schröder, tanečník a choreograf předních baletních scén v Berlíně, Lipsku a Essenu. Druhý, věnovaný klasickému tanci, vedla Nora Galovičová, baletní mistr a pedagožka Národního divadla v Bratislavě. V letech 2008, 2010, 2012 a 2014 byla na TK pozvána metodička z Tanečního institutu v Petrohradě Ludmila Serjožniková, jejíž třídenní semináře, zaměřené na výuku klasického tance v nižších ročnících, znamenaly velký přínos. V roce 2010 se uskutečnil také seminář jazzového a moderního tance, který vedl významný pedagog a choreograf Jan Hartmann. Další vynikající osobnost tanečního světa byla pozvána v následujícím roce 2011. Jednalo se o bývalého studenta naší školy, uměleckého ředitele divadla v německém Essenu Marka Tůmu, který zde tři dny vedl tréninky klasického tance a vyučoval části současných choreografií, což sklidilo velké ohlasy zúčastněných. Velmi zajímavý a účelný byl také seminář metodiky klasického tance doc. Mgr. Václava Janečka Ph.D., pedagoga AMU Praha a ND Praha, uskutečněný v roce 2012. Jazz dance a contemporary velmi úspěšně vyučoval naše studenty v roce 2014 mladý pedagog, tanečník a choreograf MgA. Tomáš Kuťák. V roce 2015 se uskutečnily dva kvalitní semináře, které rozhodně rozšířily znalosti a dovednosti studentů. Jednak to byl dvoudenní seminář contemporary techniky vedený známým tanečníkem a pedagogem MgA. Jarkem Cemerkem, jednak rovněž dvoudenní seminář klasické taneční techniky, přinášející mnoho praktických rad z letité praxe pedagoga Pařížské opery Francoise Malovika. V roce 2016 se nadšeného přijetí i velké spokojenosti a díků po dvoudenním semináři klasického tance dočkal bývalý student naší školy Zdeněk Konvalina, první sólista Anglického národního baletu, bývalý sólista Houstonského baletu a Kanadského národního baletu. V roce 2016 byl žákům i pedagogům určen vysoce hodnocený a nesmírně přínosný pětidenní seminář gymnastického cvičebního systému Igora Kniaseva, který prezentovala dlouholetá pedagožka a zástupkyně ředitele partnerské školy – Taneční konzervatoře hl.m.Prahy – Mgr. Iveta Hubičková. Rovněž pětidenní výuku Pilates pro tanečníky úspěšně vedla bývalá absolventka školy MgA. Leona Ryšávková. Po deseti letech se v roce 2017 vrátil na půdu školy s výukou contemporary v současné choreografii ve dvoudenním semináři, který se setkal s velkým úspěchem, tanečník, choreograf, režisér, pedagog a umělecký vedoucí Mezinárodního Workshop Festivalu ProART Martin Dvořák.

V letních měsících se studenti vyšších ročníků mohli každoročně zúčastnit International Ballet Masterclass v Praze, který pořádá první sólistka English National Ballet Darja Klimentová, dále International Ballet Summer v Praze a i s těmi mladšími Ballet & Dance Workshop Ostrava, jejichž ředitelkou je bývalá primabalerína ND Praha Jana Kůrová. Někteří studenti navštívili i mezinárodní semináře klasického tance v německém Düsseldorfu a semináře v Paluca Schulle v Drážďanech. Studenti navštěvují také workshopy současného a klasického tance na Mezinárodním workshop festivalu tance, herectví, fotografie a dalších performing arts ProART v Brně. Oblíbená je u nich Letní taneční škola v Pelhřimově, nově absolvovali v roce 2017 Baletní dny v Brně za účasti několika prvních sólistů ND Brno a jiné.

Kromě odborných seminářů organizuje škola řadu přednášek, seminářů a dalších akcí z oblasti správné výživy, první pomoci a prevence rizikových jevů jako je mentální anorexie, šikana, kyberšikana, kouření, drogová závislost, prokrastinace a jiné. Pro zvýšení flexibility a pohybového rozsahu byly mimořádně přínosné tři semináře s názvem Pomocné metody fyzického rozvoje dítěte, určené pedagogům i studentům, které v letech 2013 a 2016 nesmírně erudovaně vedla MUDr. Kateřina Kapounková Ph.D., vedoucí katedry podpory zdraví Fakulty sportovních studií MU Brno a dlouholetá trenérka gymnastické reprezentace. Na rozvoj, nápravu a korekce fyzického aparátu vytypovaných dětí byla zaměřena i dlouhodobá aplikace SM systému uskutečněná odborníky rovněž z FSpS Masarykovy univerzity Brno.

Úzká a dlouholetá spolupráce s Národním divadlem v Brně, zejména s baletním souborem, se datuje již od roku 1999 a v posledních letech se škola podílí na více než 20 představeních ročně. Studenti vyšších ročníků měli možnost účinkovat v baletních inscenacích Labutí jezero, Giselle, Don Quijote, Romeo a Julie, Korzár, Spartakus, Raymonda, Coppélie z Montmartru, Bajadéra, Made in USA. Žáci nižších ročníků tančí každoročně v baletech Spící krasavice a Louskáček, který byl na repertoáru od roku 2001, ale i v nové choreografii z roku 2014. Dříve také účinkovali v baletech Don Quijote, Raymonda a účinkují také v opeře Aida. Studenti školy spolupracovali s ND Brno rovněž v tanečních pasážích oper Sicilské nešpory,  Don Giovanni, Idoméneo, v operetě Polská krev, v činohrách Oldřich a Božena, Zaslíbení a opakovaně v projektech Rybova mše vánoční, Konzervatoř, Od Ludvíka XIV… S Komorní operou Brno se setkali při spolupráci na Ezopii a s JAMU při realizaci oper Mládí a Evžen Oněgin.

O velmi dobré úrovni studentů TK Brno svědčí jejich úspěchy a ocenění získaná na baletních soutěžích. Nejvíce jich uspělo na IX. a X. Celostátní baletní soutěži v Brně v letech 1997 a 2000 a na I.-III. Mezinárodní baletní soutěži v Brně v letech 2003, 2006 a 2009. Výkony našich studentů byly oceněny i na Mezinárodní soutěži juniorů ve Vídni, konané v letech 1996, 1999, 2001, 2004 a 2007 a také na Mezinárodní soutěži juniorů v St. Pöltenu v letech 1998 a 2002. V novější historii vybojovali studenti 1.místo na mezinárodní baletní soutěži v Olomouci a Cenu Mladý choreograf na choreografické soutěži v Plzni, obě v roce 2010, v roce 2011 1.místo na mezinárodní baletní soutěži v italském Bergamu, v témže roce 2. a 3. místo na mezinárodní soutěži v Olomouci. V roce 2012 se jeden student zúčastnil rovněž mezinárodní baletní soutěže v Helsinkách a v Istanbulu, kde získal 1.místo ve své kategorii. Následovala účast studentů na IV. Mezinárodní baletní soutěži v Praze, kde kromě několika finalistů získal student 3. místo. Následovaly mezinárodní soutěže v New Yorku, Budapešti, Moskvě a Pekingu v roce 2013, kde získal student dvakrát 1.místo. Další účast studentů proběhla na V. Mezinárodní baletní soutěži v Plzni r. 2015, odkud si odnesla studentka 3. místo. Několik studentů úspěšně bojovalo i na mezinárodní baletní soutěži v roce 2016 ve Varně a r. 2017 ve Vídni, kde se v silné konkurenci probojovali do finále. Vynikajících výsledků bylo dosaženo na mezinárodní baletní soutěži Nádej baletu v Liptovském Hrádku také v roce 2017, odkud přivezli dva studenti 1.místo, 2.místo a Cenu pro absolutního vítěze.

Škola vyvíjí značné množství aktivit a zúčastňuje se celé řady kulturních akcí. Rodiče žáků TK i široká veřejnost se mohou od roku 2006 seznámit s výukou odborných tanečních předmětů v rámci „Dnů otevřených dveří“, které se každoročně konají v měsíci říjnu. Od školního roku 2007/08 pořádala TK také výchovné koncerty pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ. Jednalo se o kulturně vzdělávací představení, jejichž program byl koncipován tak, že dějová linka byla bohatě protkána různorodými tanečními čísly, díky nimž se mohli malí diváci seznámit se všemi tanečními obory, které jsou součástí odborného vzdělání na TK i se stručnou historií tance, a které se uskutečňovaly v Brně i v dalších městech Jihomoravského kraje : Jak se stanu tanečníkem – 2007, Tohle je vážně tanec – 2008 a 2009, O tanci vesele i vážně – 2011, Letem světem-baletem – 2012. Sedmkrát (naposledy 2012) výrazně přispěli studenti naší školy charakterními španělskými tanci ke zdaru koncertů organizovaných Španělským gymnáziem při příležitosti Dnů španělské kultury v Besedním domě a kulturním centru v Brně-Bystrci. Již řadu let (od 2009) probíhá každoročně na přání Spolku přátel Národního divadla Brno baletní koncert v divadle Reduta. Mezi lety 2007 – 2017 reprezentovali studenti školu sedmkrát na Mezinárodním týdnu tance v Praze, většinou s čísly z oboru moderního a současného tance. Kvalita výkonů našich studentů je vždy velmi oceňována také na Gala koncertech baletního mládí a koncertech k významným výročím a přehlídkách středoevropských konzervatoří – vždy s bohatou mezinárodní účastí, kterých se zúčastňujeme každoročně, někdy i vícekrát v jednom roce, na pozvání pořádajících škol: Taneční konzervatoře hl.m.Prahy, Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, Tanečného kozervatória Evy Jaczovej v Bratislavě, Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu v Trnavě, Súkromného konzervatória v Nitře. Poctou a ohodnocením kvality školy je také skutečnost, že jsme od roku 2015 každoročně přizváni vedením baletu ND Brno k účasti na programu k oslavám Mezinárodního dne tance, který se koná na prostranství před Janáčkovým divadlem a je určen nejširší veřejnosti. Nadšené ohlasy návštěvníků i organizátorů sklízí studenti i při účinkování na Dnu otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje – našeho zřizovatele (2010,2015,2016,2017), i při kulturním vystoupení pro Úřad městské části Brno-sever, na jejímž území škola leží (2012, 2013). Vděčně a vřele jsou přijímána vystoupení našich studentů, kterými se snaží škola zpříjemnit život starším občanům v Domovech pro seniory – sedmkrát v letech 2008–2017, ale i při slavnostních akcích (většinou plesech) Střední školy F.D.Roosevelta Brno, příspěvkové organizace, pro tělesně postižené, které se uskutečnily mezi roky 2007-2017 osmkrát či koncert pro školu ELPIS pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Studenti naší školy jsou často zváni, aby se stali ozdobou velkého množství plesů, z nichž nejvýznamnější je Zahajovací ples předsednictví ČR v EU v Berlíně 2009, Ples v divadle Reduta 2009, Metropolitní ples v Mahenově divadle 2012, 2013,2014, Ples v opeře v Janáčkově divadle 2014, 2015 a řada dalších. K velmi významným akcím patří pozvání k vytvoření kulturního programu na Mezinárodním kardiologickém kongresu v Brně v roce 2013. Motivací a inspirací začínajícím talentům jsou vystoupení našich studentů na koncertech různých ZUŠ, které kdysi navštěvovali. Nejčastější je spolupráce se ZUŠ Veselí nad Moravou, kde účinkovali již sedmkrát. Příležitost k prezentaci studentů naší školy se naskytla i několikerým pozváním na účinkování v několika vstupech při brněnské Muzejní noci v Technickém muzeu v roce 2008, 2009 a 2012. Tady, stejně jako v Knihovně Jiřího Mahena, bylo vyžadováno tematické zaměření, což je pro studenty i pedagogy velmi zajímavá, ale i složitá práce. V posledních letech (2013-2016) má široká veřejnost možnost vidět výkony studentů v téměř hodinových programech, které se během dne dvakrát až třikrát opakují, na Festivalu sportu, tance a zábavy Dance Life Expo. Tato vystoupení studentů sklízí ze strany obecenstva i pořadatelů velice příznivé ohlasy.

Prostředí školy – fotogalerie