TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Testování

Vážení rodiče, milí žáci,

s nástupem do školy v pondělí 3. 1. 2022 se nově váží mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkají testování žáků:
1) v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni
2) od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
3) nově se testují všichni žáci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci 
4) testujeme antigenními testy výtěrem z konce nosu jako doposud
5) v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
6) následky při pozitivním antigenním testu – stručné vysvětlení, celé znění uvedeno níže:
Jestliže bude mít ve třídě někdo pozitivní výsledek pondělního antigenního testu, pak tento žák odchází okamžitě domů na kontrolní PCR test (žádanka přijde do 24 hod. zákonnému zástupci formou sms). Zbytek třídy se učí „normálně“. Pozitivně testovaný žák následně postupuje podle pokynů KHS.
Jestliže bude mít někdo pozitivní antigenní test při testování ve čtvrtek, pak tento žák odchází domů a zbytek třídy přechází do režimu „test to stay“, což znamená, že žáci zůstávají ve škole, ale mají „karanténní režim“, tzn. budou mít po celou dobu výuky roušky, nebudou se „míchat“ s ostatními třídami, půjdou samostatně na oběd a budou mít, pokud to organizačně půjde, vlastní toalety. Tento režim potrvá, dokud nebude mít onen pozitivně testovaný žák výsledek kontrolního PCR testu. Pokud bude tento PCR test negativní, vrací se celá třída do normálního chodu výuky. Pokud bude pozitivní, pak přejde do karantény dle pokynů KHS.
Podrobné informace MZČR
Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:
• V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS�CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem, jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
• Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající
– v používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání
– vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny
– používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky
– je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení
– dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd)
– dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování
• Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.